Dyrekcja Muzeum Regionalnego w Jaśle informuje o gotowości do przyjmowania materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta Jasła, powiatu jasielskiego oraz województwa podkarpackiego i wschodniej części województwa małopolskiego.

Warunkiem przyjęcia materiałów jest ich przygotowanie zgodnie z przedstawionymi wytycznymi zawartymi w  poniższym regulamin. Wszelkie koszty przygotowania materiałów i dokumentacji ponosi inwestor lub kierownik badań. MRJ nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie materiałów i dokumentacji.

Regulamin przyjmowania zabytków archeologicznych

do Muzeum Regionalnego w Jaśle

 • 1. Zasady przyjmowania zabytków do MRJ
 1. Muzeum Regionalne w Jaśle (MRJ) przyjmuje w depozyt materiały archeologiczne pochodzące z innych badań i przypadkowych odkryć – każdorazowo na podstawie indywidualnych decyzji.
 2. Decyzję w sprawie wydania oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt do MRJ wydaje Dyrektor MRJ.
 3. W celu uzyskania oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych należy złożyć wniosek na piśmie w siedzibie MRJ (adres: ul. Kadyiego 11, 38-200 Jasło). Wniosek można przesłać także pocztą na adres MRJ – wzór wniosku znajduje się do pobrania  w siedzibie MRJ oraz na stronie internetowej https://www.muzeumjaslo.pl/.
 4. Wydanie oświadczenia na piśmie lub decyzji odmownej nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 5. Najpóźniej w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań Inwestor/Wykonawca powinien zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) z wnioskiem o przekazanie zabytków w depozyt do placówki, która wydała oświadczenie o gotowości ich przyjęcia.
 6. Zabytki mogą zostać przyjęte w depozyt do MRJ dopiero po wydaniu postanowienia na piśmie przez właściwy WUOZ.
 7. Całość zabytków wraz z pełną dokumentacją oraz wykazem przekazywanych materiałów należy dostarczyć w ustalonym terminie zgodnie ze wskazaniem WUOZ – do siedziby MRJ (wzór wykazu znajduje się do pobrania na stronie internetowej https://www.muzeumjaslo.pl/ i w siedzibie MRJ).
 8. Przed podpisaniem protokołu przekazania-przyjęcia w ustalonym terminie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zabytków i dokumentacji na podstawie wykazu dostarczonego przez Inwestora/Wykonawcę. Potwierdzony wykaz materiałów dołączony zostanie do protokołu.
 9. W przypadku niezgodności między sporządzonym przez Inwestora/Wykonawcę wykazem, a faktycznym stanem dostarczonych przez niego materiałów, Inwestor/Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia ewentualnych braków.
 10. Koszty przygotowania zabytków i dokumentacji do przekazania do MRJ spoczywają na Inwestorze/Wykonawcy badań.
 • 2. Przygotowanie zabytków i dokumentacji
 1. Zabytki archeologiczne przekazywane w depozyt do MRJ należy spakować w stabilne, (umożliwiające stawianie jedno na drugim), zszywane pudełka z tektury litej lub co najmniej 3-warstwowej falistej, ze zdejmowanymi pokrywami i jednolitym dnem. Optymalne wymiary pudełek dostosowane do warunków przechowywania w MRJ to:

A: 23 x 30 x 9,5 (wysokość) cm

B: 23 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

C: 46 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

Dopuszczalne są niewielkie różnice w wymiarach, jednak nie powinna być przekraczana podana wysokość (9,5 cm, 19,5 cm) oraz szerokość mniejszych pudełek (23 cm). Zabytki o dużych gabarytach (zrekonstruowane naczynia itp.) należy umieścić w pudełkach o dostosowanych do nich rozmiarach. O ile to możliwe, ich wysokość nie powinna przekraczać 39 cm.

 1. Na krótszy bok każdego pudełka, po lewej stronie u dołu, należy przykleić etykietę z informacją o zawartości. Wzory etykiet znajdują się do pobrania na stronie internetowej https://www.muzeumjaslo.pl/. Nadają się one do wydrukowania na dostępnych w ogólnej sprzedaży samoprzylepnych etykietach uniwersalnych o wymiarach: 105 x 42,4 mm i 105 x 148 mm.
 2. Przekazywane zabytki powinny być umyte/oczyszczone i podpisane nieścieralnym tuszem (numer polowej księgi wpływów).
 3. Zabytki metalowe i wykonane z surowców organicznych powinny zostać poddane konserwacji, a dokumentacja z zabiegów konserwatorskich dołączona do przekazywanych materiałów.
 4. Zabytki należy umieścić w woreczkach strunowych lub luzem w przegródkach, jeśli pudełka są w takie zaopatrzone. Każdy woreczek lub przegródka powinien zawierać metryczkę z informacją o pochodzeniu zabytków (metryczka niezłożona, w woreczku strunowym). Można skorzystać ze wzoru metryczki załączonego do pobrania na stronie internetowej https://www.muzeumjaslo.pl/ W razie konieczności (stan zachowania, specyfika zabytku) materiał zabytkowy należy dodatkowo zabezpieczyć.
 5. Osobno należy spakować zabytki wydzielone i masowe (różne kategorie zabytków – kości, polepa, fragmenty naczyń – powinny znajdować się w osobnych workach).
 6. Wraz z zabytkami archeologicznymi należy przekazać kopię (w wersji papierowej i elektronicznej) pełnej dokumentacji archeologicznej zawierającej wszystkie elementy określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1265).
 7. Elektroniczną wersję dokumentacji należy umieścić na płycie CD/DVD w plastikowym etui.
 8. Dokumentację papierową należy umieścić w podpisanej tekturowej teczce/teczkach o formacie A3, a w razie potrzeby w opisanych segregatorach.
 9. Do przekazywanych zabytków i dokumentacji należy dołączyć ich wykaz według wzoru zamieszczonego do pobrania na stronie internetowej https://www.muzeumjaslo.pl/ i w siedzibie MRJ. Po potwierdzeniu zgodności wykazu ze stanem faktycznym materiałów dostarczonych do MRJ, wykaz zostanie dołączony do protokołu przekazania-przyjęcia.

Do pobrania: