Będąc w okolicy Nowego Żmigrodu warto wstąpić do wsi Brzezowa i odszukać malowniczo położone wczesnośredniowieczne grodzisko na wzgórzu „Walik”.  

Stanowisko to zostało określane w literaturze naukowej grodem jednoczłonowym, pierścieniowatym. Plac centralny zwany majdanem w kształcie czworoboku o zaokrąglonych rogach otoczony jest podwójnym pierścieniem wałów, miejscami zachowanych do wysokości 3,5 metra, ze śladami fos. Dodatkowy trzeci wał zamyka przestrzeń od południa.  W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 1952-53 oraz 80. I 90. XX wieku odsłonięto pozostałości chat – półziemianek, pozyskując liczny wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny, ale również fragmenty ceramiki z okresu wpływów rzymskich . Wały obronne – w przebadanych odcinkach stwierdzono nasyp ziemno-drewniano-kamienny – wzniesiono na wyrównanym specjalnie  terenie. Powstanie grodziska i jego użytkowanie datuje się na IX-X wiek, wcześniej na tym terenie istniała osada otwarta ludności kultury przeworskiej, która egzystowała tu przed przybyciem Słowian. Jest to jedno z niewielu niezalesionych grodzisk w naszym regionie, które warto zobaczyć.

Zdjęcie lotnicze grodziska „Walik” źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78368%2Cnaukowcy-wczesnosredniowieczny-grod-z-beskidu-niskiego-potezniejszy-niz