Z wielkim żalem przekazujemy informację o śmierci przyjaciela muzeum Zdzisława Świstaka, historyka i regionalisty, byłego pracownika naszego muzeum i członka Rady Muzeum. Był człowiekiem o niespożytej energii, pełnym zapału, pracując do ostatnich dni nad dziejami naszego miasta. Pozostawił imponującą spuściznę badawczą i wydawniczą, której nie uda mu się już niestety uzupełnić o ostatnią zaplanowaną pozycję.

Świstak Zdzisław, mgr historii. Urodził się 3 listopada 1934 r. w Jaśle jako syn Wojciecha i Marii z d. Gruszecka. W roku 1948 ukończył Szkołę Podstawową im Romualda Traugutta w Jaśle. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle. Maturę złożył w 1952 r. W latach szkolnych należał do harcerstwa i był ministrantem. Podjął studia na Wydziale Filologiczno – Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1952 – 1956), które ukończył ze stopniem magistra historii.

15 sierpnia 1956 r. rozpoczął pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Uczył historii, propedeutyki nauki o społeczeństwie, przysposobienia obronnego i logiki. 14 października 1974 r. został mianowany profesorem szkoły średniej. W liceum urządził Izbę Pamięci Narodowej, Izbę Tradycji Szkoły, i stałą ekspozycję “Nasi Olimpijczycy”. Reprezentował szkołę na Międzynarodowej Konferencji Historyków w Lesznie poświęconej Stanisławowi Leszczyńskiemu (1977), gdzie wygłosił odczyt na temat tradycji szkoły i jej teraźniejszości. W latach 1978 – 1979 pracował na stanowisku adiunkta w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Później został przeniesiony do Muzeum Okręgowego w Krośnie na stanowisko kierownika działu administracyjnego. W 1981 r. został mianowany kustoszem. Na wcześniejszą emeryturę przeszedł z dniem 1 XI 1982 r. W latach 1983 – 1990 pracował jeszcze na pół etatu w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle jako wychowawca. Podejmował inne kierunki pracy. Był instruktorem szkolenia kierowców na kursach amatorskich i zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK i Ośrodku Szkolenia Motorowego PZM-ot  w Jaśle. Opracowywał materiały do szkolenia motorowego i pomoce naukowe do prowadzonych zajęć. W latach 1956 – 1997 przeszkolił ok. 12 tys. kierowców. Przez okres kilku lat pełnił funkcję egzaminatora kierowców przy Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie. Był powoływany na biegłego sądowego ds. wypadków drogowych przy Sądzie Rejonowym w Jaśle. W latach 1974 – 1990 pełnił nieetatowo funkcję Inspektora Gospodarki Samochodowej przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a po reorganizacji województw (1975 r.), przy Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie. Urządzał wystawy o tematyce religijnej eksponowane w kościele OO. Franciszkanów w Jaśle: “Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów w Jaśle w latach 1899 – 1980” (1980), “On rozda miłość” (1980), “Karol Wojtyła wśród nas” (1981), “Serce i życie Bogu i Ojczyźnie oddałem” – dot. ks. Jerzego Popiełuszki (1986), “Franciszkańskie Sanktuaria Maryjne” (1987). Z okazji Jubileuszu 100-lecia Kaplicy Gimnazjalnej w 1993 r. urządził w niej wystawę  pt. “Spotkania jaślan z papieżem Janem Pawłem II”. Dwukrotnie urządzał wystawę pt. „Święty Antoni Padewski Patron Jasła” eksponowaną w kościele OO. Franciszkanów (1996) i Jasielskim Domu Kultury (1998). W 1999 r. urządził wystawę pt. „100-lecie Franciszkanów w Jaśle” eksponowaną w Jasielskim Sanktuarium Antoniańskim.

Od 20 kwietnia 1973 r. był członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie. Później należał do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Wygłaszał odczyty na sesjach naukowych tych Komisji (1974, 1978). Fotograficznie dokumentował wydarzenia historyczne Jasła. Urządził Izbę Tradycji LOK w Jaśle. W latach 1998 – 2000 uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle. Miał zainteresowania muzyczne. W latach 1950 – 1952 pełnił funkcję organisty w kaplicy gimnazjalnej w Jaśle. Przez szereg lat należał do chóru “Echo” ZZK. Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. Śpiewał też w chórze “Antonianum” przy kościele OO. Franciszkanów w Jaśle. Zajmował się publicystyką, szczególnie o tematyce religijnej. Posiadał około 290 publikacji w tym 48 wydawnictw książkowych, których był autorem względnie współautorem. Swoje artykuły publikował na łamach takich czasopism jak: “Obiektyw”, “Obiektyw Jasielski”, “Ziemia Jasielska”, “Źródło”, “Podkarpacie”, „Kościółek” oraz w periodykach, jak: “Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie”, “Studia nad okupacją hitlerowską w południowo – wschodniej części Polski” oraz w “Zwiastowaniu”.

 W latach PRL nie należał do żadnej partii politycznej. Był członkiem NSZZ “Solidarność”, Ligi Obrony Kraju i Akcji Katolickiej przy kościele św. Stanisława BM w Jaśle. Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową “Za Zasługi dla Oświaty”, srebrną odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”, srebrną odznaką “Za Zasługi dla Transportu PRL”, brązowym, srebrnym i złotym medalem “Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” i innymi odznaczeniami.

 W 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Miasta Jasła”. Otrzymał też Honorowe Wyróżnienie w ramach XV edycji Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta (2009).

Rodzinie zmarłego Zdzisława przekazujemy szczere wyrazy współczucia.