W czwartek 16 listopada 2023 r. w naszym muzeum miało miejsce spotkanie autorskie z dr. Hubertem Ossadnikiem, historykiem, regionalistą, autorem licznych publikacji. W obszarze jego zainteresowań znajdują się kwestie mniejszości narodowych, pograniczy etnicznych, etnograficznych i kulturowych południowo-wschodniej Polski. Jego najnowsza książka „Między Osławą a Jasiołką. Łemkowszczyzna wschodnia w latach 1918-1939” porusza te zagadnienia, wyczerpuje i systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat omawianego regionu. Podczas spotkania dr Hubert Ossadnik podzielił się swoją wiedzą zdobytą podczas studiów i badań nad terenem wschodniej Łemkowszczyzny oraz zaprezentował zdjęcia pochodzące z archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, wśród których znalazły się również fotografie prof. Romana Reinfussa przedstawiające życie codzienne Łemków. 

Zebrani słuchacze ochoczo zadawali naszemu gościowi pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wymieniali między sobą refleksje po przeczytanej lekturze. Nie zabrakło czasu na prywatne rozmowy oraz osobiste dedykacje. Spotkanie poprowadził pan Edwin Bebło, geograf i przewodnik beskidzki.

Nie znam drugiej takiej pracy, która by tak wielostronnie przedstawiała jakąkolwiek część Łemkowszczyzny” […] Przedstawia Łemków, jako lokalne społeczności, z ich aktywnością polityczną, społeczną i gospodarczą, emigracje zarobkowe, miejscowe stosunki wyznaniowe, obrzędy i zwyczaje doroczne oraz rodzinne, obszerny opis wesela (za Fischerem), zwyczajów i obrzędów pogrzebowych (głównie na podstawie własnych badań) […] 

prof. dr hab. Zbigniew Libera